Privacyverklaring

De BuurtWerkKamerCoöperatie, gevestigd aan de Parkstraat 12, 3581 PH te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.buurtwerkkamer.nl, Parkstraat 12, 3581 PH te Utrecht, vertegenwoordigd door Gert Dijkstra in zijn functie van voorzitter.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De BuurtWerkKamerCoöperatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • BSN nummer;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel/referentie op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • bankrekeningnummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over natuurlijke personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info(at)buurtwerkkamer(punt)nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien:
 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  1. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  2. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  3. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren).
 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De BuurtWerkKamerCoöperatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het afhandelen van uw betaling;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren.

De BuurtWerkKamerCoöperatie verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan de volgende wettelijke verplichtingen:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • om de vitale belangen van u of van een ander te beschermen;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • of van een derde, tenzij de belangen van de betrokkene zwaarder wegen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De BuurtWerkKamerCoöperatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (medewerker van BuurtWerkKamerCoöperatie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De BuurtWerkKamerCoöperatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De BuurtWerkKamerCoöperatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buurtwerkkamer Coöperatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De BuurtwerkkamerCoöperatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de BuurtWerkKamerCoöperatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(at)buurtwerkkamer(punt)nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BuurtWerkKamerCoöperatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De BuurtwerkkamerCoöperatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@buurtwerkkamer.nl.

Inhoud

BuurtWerkKamerFonds​

Draag je de BuurtWerkKamers een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan door een bijdrage te doneren aan het BuurtWerkKamerFonds.

Met jouw donatie kunnen we als non-profitorganisatie onze missie uitvoeren. Wij zijn enorm dankbaar voor jouw hulp!

In het nieuws

Het stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost blijft bij haar standpunt en beëindigt op 31 december 2020 de subsidie voor BuurtWerkKamer Samen Sterk.
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft aangekondigd een bedrag van € 16.832 terug te willen vorderen bij de drie BuurtWerkKamers in Zuidoost. Dit omdat deze BuurtWerkKamers in
Het programma Schoon Schip, dat in de BuurtWerkKamers gebruikt wordt als schuldhulptoeleidingsprogramma, is een effectieve interventie. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek vond plaats
Na een zoektocht van maanden heeft de Utrechtse BuurtWerkKamer De Verbinding een locatie gevonden aan de Kenaustraat 42a in Zuilen, in het gebouw van de